AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI (“SMM”), MÜŞTERİLER, TEDARİKÇİ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI’NA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ışığında Santa Farma İlaç San. A.Ş. (“Santa Farma veya Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Santa Farma, Sağlık Meslek Mensuplarından (“SMM”), müşterilerinden, tedarikçilerinden ve çözüm ortaklarından aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısını ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

(i) Kimlik Bilgileriniz

(ii) İletişim Bilgileriniz

(iii) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz

(iv) Finans Verilerini

(vii) Hukuki İşlem Verileriniz

(viii) Müşteri İşlem Verileriniz

(ix) Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz

(x) Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Dernek ve vakıf üyeliği

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Santa Farma, SMM’lerden, müşterilerilerinden, tedarikçilerinden ve çözüm ortaklarından zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu bağlamda kişisel veriler;

Müşteri, tedarikçi ve çözüm ortakları için; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması ile ilgili amaçlar kapsamında işlenmektedir.

SMM için; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, eğitimci ve katılımcı listelerinin oluşturulması, kongre katılımlarında konaklama ve seyahat planlamasının yapılması, sesli/görüntülü iletişim sağlayan çevrimiçi veya çevrimdışı platformlarda veya fiziki ortamlarda gerçekleşecek olan kongre/ toplantı/eğitim/ organizasyon/sempozyum/webcastlerin planlanması ve icrası, değer aktarım formlarının doldurulması ve Bakanlık bildirimi yapılması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görünen raporlamaların, incelemelerin yapılması ile ilgili amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Ürün tanıtım toplantısına katılım sağlayacak SMM’lerimiz için, sesli/görüntülü iletişim sağlayan çevrimiçi veya çevrimdışı platformlarda gerçekleşecek olan ürün tanıtım toplantısının icrası, toplantıya olan katılımınızın sağlanması ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat/ düzenleme kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Santa Farma, SMM, müşterileri, tedarikçi ve çözüm ortaklarından kişisel verilerini yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5/1: “açık rıza”, 5/2/a: “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2/c: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2/ç: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2/e: bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2/f: “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” , 6/2: “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza” ve 8. Madde “kişisel verilerin aktarılması” hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile temin edebilmektedir.

Santa Farma, ürün tanıtım toplantısına katılacak olan SMM’lerin kişisel verilerini, elektronik mecralar aracılığıyla ilgili kişinin kendisinden ve Kanun’un 5/2/a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2/ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2/e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak temin etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Santa Farma’nın hizmet ve ürün sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Santa Farma’ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

Santa Farma’nın SMM, müşterileri, tedarikçi ve çözüm ortakları ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler ve Santa Farma’nın iç politikaları kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içinde yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Santa Farma tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde SMM, müşterileri, tedarikçi ve çözüm ortakları kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Santa Farma’ya başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verileriniz kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Santa Farma tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfanın üzerindeki cevapların her sayfası için ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen tarifedeki ücrete tabi olacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca başkaca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Santa Farma İlaç San. A.Ş Okmeydanı, Boru Çiçeği Sok. No:20 Şişli, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya santafarmaas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Versiyon:19042021
Tarih: 19.04.2021

Emir Tamer
Santa Farma İlaç San. A.Ş.